logo sidearea

To coś więcej niż projekt. To więcej niż zrealizowana kreatywna wizja.

Pn - Pt 8:00 - 16:00

Top
m

Ogólne warunki sprzedaży

  |  Ogólne warunki sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) –ZAMÓWIENIA MEBLI NA WYMIAR

– Niniejszy Regulamin (OWS) określa zasady współpracy pomiędzy zamawiającym (Klientem) a firmą WEKO s.c. (wykonawcą- producentem).

– Klient może w każdej chwili uzyskać dostęp do aktualnej wersji regulaminu dostępnego na stronie internetowej lub u przedstawiciela handlowego.

– Treści przekazywane przez przedstawicieli handlowych nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu K.C. Podane ceny są wartością orientacyjno- informacyjną. Może ona ulec zmianie w zależności od wyboru przez klienta wyposażenia- (materiałów i akcesoriów meblowych).

– Firma WEKO s.c. realizuje zamówienia na podstawie wzorów zaprezentowanych w ekspozycjach oraz na podstawie katalogów i próbników (kolorystyka oraz designe).

– Treści przekazywane przez przedstawicieli handlowych nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu K.C. Podane ceny są wartością orientacyjno- informacyjną. Może ona ulec zmianie w zależności od wyboru przez klienta wyposażenia- (materiałów i akcesoriów meblowych). Dokładną cenę ustala się na podstawie wykonanego projektu wraz ze specyfikacją materiałową.

– Przed zawarciem Umowy Sprzedaży- Zamówienia wykonywany jest projekt mebli. Na podstawie pomiaru projektant w uzgodnieniu z Klientem dokonuje pomiarów pomieszczenia np. kuchennego oraz wykonuje odręczny projekt kuchni (szafy itp.) Na życzenie klienta wykonywany jest również projekt komputerowy 3D. Projekt jest wyłącznie podglądowy, służy ogólnemu  zobrazowaniu charakterystyki, ustawienia mebli, nie odzwierciedla dokładnej kolorystyki, oraz niektórych detali mebli. Ze względów technicznych zmiany konstrukcyjne zastrzeżone.

– Rysunki oraz dokumenty ofertowe podlegają ochronie na zasadach określonych w przepisach chroniących obrót gospodarczy oraz prawa własności intelektualnej. Rysunki oraz Projekty są własnością firmy WEKO s.c. – mogą być wyłącznie przez nią wykorzystane i nie mogą zostać udostępnione osobom trzecim. Użycie i rozpowszechnianie tylko za zgodą firmy WEKO s.c.

– W/w projekt zawierający zwymiarowany plan pomieszczenia oraz koncepcję zabudowy stanowi podstawę sporządzenia umowy- zamówienia.

– Z tytułu wykonania pomiaru- projektu mebli Klient ponosi opłatę w wysokości 500zł.

– Z chwilą zawarcia umowy- zamówienia mebli na podstawie wykonanego i zaakceptowanego projektu wartość umowy pomniejszona zostaje o wartość projektu.

– Jeżeli klient nie zdecyduje się na zamówienie mebli w firmie WEKO s.c. kwota za pomiar jest bezzwrotna.

– Zawarcie umowy następuje z chwilą podpisania umowy- zamówienia.

– Warunkiem koniecznym zawarcia umowy jest dokonanie przez klienta wpłaty zadatku w wysokości 30% wartości umowy.

– Umowa- zamówienie określa wzór i kolorystykę mebli (frontu, korpusu, blatu, szkła itp.), rodzaju materiałów z jakich zostaną one wykonane oraz wyszczególnienie zawartych akcesoriów (uchwyty, prowadnice, zawiasy itp.).

– Po akceptacji projektu i podpisaniu umowy koszty za wszelkie zmiany w projekcie ( konstrukcyjne, wymiarowe, wzornictwa, kolorystyki) ponosi Zamawiający. Własnoręczny podpis Zamawiającego świadczy, iż akceptuje warunki umowy, (OWS), projekt przedmiotu umowy który został wykonany pod jego nadzorem, warunki gwarancji, i że zapoznał się z instrukcją użytkowania i pielęgnacji zamówionych mebli.

– Klient zobowiązany jest do siedmiu dni od dnia podpisania umowy do potwierdzenia przesłanego projektu 3D, oraz podania dokładnych wymiarów lub modeli sprzętu AGD który będzie wykorzystany w zabudowie kuchennej . W przeciwnym razie ustalony termin wykonania opóźni się o czas oczekiwania na w/w.

– W przypadku zamówienia mebli bez montażu Klient płaci i odbiera meble przed ich wniesieniem.

– W przypadku chęci rozłożenia należności na raty lub rozliczenia w formie bezgotówkowej umowa ratalna bądź przelew winien być dokonany min 5 dni przed dostawą.
Montaż będzie wykonany dopiero wówczas, gdy kwota zaksięguje się na koncie firmy WEKO s.c..

– Do momentu uregulowania płatności towar pozostaje własnością firmy WEKO s.c.

– Zadatek stanowi rękojmię umowy i w razie rezygnacji nie podlega zwrotowi. Producent zastrzega sobie prawo dochodzenia kwoty wyższej w wypadku nieuzasadnionej rezygnacji, do wysokości całkowicie poniesionych kosztów na dzień rezygnacji.

– Kolorystyka zamówionych mebli może nieznacznie odbiegać od próbek zamieszczonych w katalogach.

– Termin wykonania zamówienia ustalany jest indywidualnie i wynosi średnio od 4 do 10 tygodni w zależności od specyfiki zamówienia. Dokładna data dostawy ustalana jest nie później niż 7 dni przed dostawą. W wyjątkowych sytuacjach termin może ulec wydłużeniu (zdarzenia losowe, warunki atmosferyczne itp).

– Kierowca ma prawo odmówić dojazdu do miejsca rozładunku, gdy istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia uszkodzenia środka transportu.

– Montaż mebli na życzenie Klienta może zostać opóźniony maksymalnie o 2 miesiące pod warunkiem
zapłaty 95% wartości za towar.

– W przypadku nie powiadomienia firmy WEKO s.c. o chęci zmiany daty ustalonego montażu w terminie krótszym niż 5 dni roboczych, WEKO s.c. naliczy 300zł za dzień roboczy tytułem przestoju ekipy montażowej.

– W momencie dostawy towaru będącego przedmiotem umowy, po jego odbiorze, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty pozostałej kwoty za towar, a wartość za montaż po jego wykonaniu.

– W przypadku niedokonania zapłaty za meble, Klient zostanie obciążony kosztami demontażu i ponownego montażu mebli, oraz kosztami transportu. WEKO s.c. nie pozostawi klientowi zamontowanych, a nie zapłaconych mebli.

– Montaż mebli obejmuje ustawienie szafek dolnych i zawieszenie szafek górnych, wypoziomowanie i skręcenie szafek, montaż blatów oraz dekorów ściennych (wg.zam), Docięcie blatów, wycięcie otworów pod płytę grzewczą i zlewozmywak oraz ich osadzenie, montaż listew przyblatowych, cokołowych, maskujących oraz pozostałych akcesoriów będących wyposażeniem szafek, lub wykończeniem zabudowy. Ostateczna regulacja i ‘kosmetyka’. Montaż obejmuje tylko prace określone w umowie-zamówieniu. Firma WEKO s.c. nie podejmuje prac instalacyjnych związanych z montażem mebli- (gazowych, elektrycznych, hydraulicznych i wentylacyjnych). Wykonanie tych przyłączy powinni wykonać uprawnieni specjaliści.

– Podłoga powinna być płaska- pozioma na całej powierzchni zabudowy kuchennej.

– Kąty między ścianami, oraz pomiędzy ścianą i podłogą powinny być kątami prostymi.

– W przypadku stwierdzenia nierówności ścian lub podłogi w miejscu montażu, montażysta ma prawo regulacji ciągów meblowych listwami dystansowymi bocznymi, oraz wysokością listew cokołowych.

– Montaż mebli nie obejmuje wyrównywania nierówności ścian, podłóg, itp. w lokalu Klienta.
(nie wykonujemy prac remontowo –budowlanych).

– Jeżeli na skutek zdarzeń losowych podczas montażu przez naszą ekipę nastąpią niewielkie uszkodzenia, lub niezgodności wymiarów poszczególnych elementów mebli, firma WEKO s.c. zobowiązuje się usunąć je w najkrótszym możliwym terminie, a Klient w tej sytuacji ma prawo nie wypłacić kwoty za montaż, jednakże zobowiązuje się do całkowitej zapłaty po dokończeniu montażu mebli.

– Nie wywiązanie się Klienta z powyższego zobowiązania skutkować będzie naliczeniem ustawowych odsetek oraz dopisaniem dłużnika do Krajowego Rejestru Długów i windykację przez firmę partnerską.

– W przypadku zmiany wymiarów pomieszczenia lub usytuowania przyłączy zatwierdzonych w projekcie odpowiedzialność za konsekwencje z tego wynikające ponosi Klient.

– Klient zobowiązany jest na dzień przed montażem przygotować pomieszczenie, w którym będą znajdować się meble. Należy przede wszystkim usunąć stare meble, dywany, obrazy oraz wszystkie inne zbędne przedmioty utrudniające prace grupie montażowej.

– Należy pamiętać również o zabezpieczeniu pomieszczeń przed kurzem, ponieważ elementy najczęściej dopasowywane są na miejscu (wycinanie otworów pod zlewozmywak, płytę grzewczą itp.) oraz zabezpieczeniu drogi niezbędnej do przebycia celem wniesienia mebli i potrzebnego sprzętu na miejsce montażu (parkiety, panele, płytki, schody itp.).

– Koniecznym jest odpowiednie dostosowanie instalacji elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej i gazowej do projektu zabudowy kuchennej. Dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z osobą, która wykonywała pomiar i może udzielić odpowiednich wskazówek, minimalizując tym samym granicę błędu, który może utrudnić montaż.

– Ważnym jest ażeby za urządzeniami AGD nie były usytuowane żadne przyłącza elektryczne, wodnokanalizacyjne czy gazowe- powinny one znajdować się za szafkami sąsiadującymi z tymi urządzeniami, pod linią blatu. (+- 60cm od podłogi).

– Płytki ścienne (przy standardowej wysokości szafek) powinny być położone około 84 cm od podłogi do wysokości 144cm
(lub więcej w zależności od wymiarów płytek i szerokości fugi), a w miejscu gdzie będzie okap do wysokości 175cm, szerokości min 2cm większej na każdą stronę od szerokości montowanego w tym miejscu pochłaniacza.

– Sporządzona umowa stanowi Kartę Gwarancyjną i jej okazanie jest wymagane w momencie zgłoszenia reklamacyjnego.

– Firma „WEKO” udziela gwarancji na (łącznie z zawartą w gwarancji rękojmią) okres 24 miesięcy dla klientów indywidualnych (sprzedaż konsumencka nie związana z działalnością gospodarczą), 12 miesięcy dla klientów komercyjnych (firm) pod warunkiem użytkowania zgodnego z zasadami opisanymi w zakładce – GWARANCJA. Z wyłączeniem sprzętu AGD na który gwarancji udziela jego producent.
(W razie awarii sprzętu AGD prosimy dzwonić na nr. infolinii producenta danego sprzętu celem zgłoszenia reklamacyjnego)

– Producent zastrzega sobie możliwość zmiany konfiguracji zamówienia w przypadku kiedy będzie to konieczne.

– Klient zobowiązany jest do pomocy przy rozładunku i wnoszeniu mebli.

– Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę WEKO swoich danych osobowych dla celów realizacji zamówienia.

– Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji umowy strony deklarują rozwiązywać polubownie, a w przypadku braku porozumienia będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy terytorialnie do siedziby producenta.

– Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

– Klient zobowiązany jest do dokonania oględzin towaru po wykonanym montażu i podpisania odbioru.

– Warunki gwarancji wraz z atestami ; frontów, blatów, płyt, akcesoriów, dostępne są na stronach internetowych producentów.

– Zwroty sprzętu AGD i mebli wykonanych zgodnie z zamówieniem lub ich wymiana jest niemożliwa.

– Klient potwierdza własnoręcznym podpisem, iż przedstawiciel WEKO s.c. udzielił mu jasnych, zrozumiałych
i niewprowadzających w błąd informacji wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania z mebli. Zapewnił również odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne umożliwiające dokonanie wyboru materiałów, kolorystyki, funkcjonalności oraz jakości głównych i podstawowych podzespołów zamontowanych w zamówionych meblach.

– WEKO s.c. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu (OWS).

– W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.